Du er her:

Viktig

11.12.2020

Etter utbruddet av koronaviruset har det vært nødvendig å innføre strenge regler for karantene, både ved innreise til Norge og ved nærkontakt med smittede av covid-19. Det gjelder også innreiserestriksjoner. Denne artikkelen i Arbinn gir deg en kortfattet oversikt over reglene.

https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/ansettelser-og-rekruttering/utenlandsk-arbeidskraft2/artikler/blir-alle-utenlandske-arbeidstakere-na-stanset-pa-grensen-og-ma-de-eventuelt-i-karantene/

 

Etter utbruddet av koronaviruset har det vært nødvendig å innføre strenge regler for karantene, både ved innreise til Norge og ved nærkontakt med smittede av covid-19. Det gjelder også innreiserestriksjoner. Denne artikkelen gir deg en kortfattet oversikt over reglene.

Myndighetene har i forbindelse med koronapandemien angitt to typetilfeller hvor man settes i karantene – ved nærkontakt med en smittet og ved innreise fra enkelte land og områder. Begge disse tilfellene medfører i utgangspunktet karantene i 10 døgn. Hvis man kan dokumentere at man i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19 ved godkjent laboratoriemetode, kan man unngå karantene.

Vær oppmerksom på at det både gjelder restriksjoner for å få reise inn i landet, og i tillegg karanteneregler etter ankomst. Artikkelen omtaler de mest aktuelle reglene som berører arbeidsforhold. Les mer om innreiserestriksjoner her (regjeringen.no)

Smittekarantene

Smittekarantene utløses som hovedregel hvis man har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte. Karanteneplikten gjelder i 10 døgn etter nærkontakten.

Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer. Med nærkontakt menes ikke kontakt mellom pasient, pårørende eller andre og helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr.

Personer i smittekarantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted, og kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med. De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage. Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport.

Personer i smittekarantene kan unntaksvis bruke offentlig transport for å komme seg til egnet karantenested i Norge etter tillatelse fra kommunelegen. Kommunelegen kan stille vilkår om gjennomføring av konkrete smitteverntiltak for å gi slik tillatelse. De som er over 12 år, skal bruke munnbind.

Personer som er i smittekarantene og bosatt i utlandet kan unntaksvis bruke chartret fly for å komme seg til landet de er bosatt etter tillatelse fra kommunelegen. Kommunelegen kan stille vilkår om gjennomføring av konkrete smitteverntiltak for å gi slik tillatelse. De som er over 12 år, skal bruke munnbind

De som utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust i karantenetiden, skal kontakte helse- og omsorgstjenesten for test. Selv om testen er negativ, skal de fortsatt være i karantene resten av karantenetiden.

Personer som er i smittekarantene og utvikler symptomer på covid-19, skal isolere seg frem til eventuelt negativt prøvesvar foreligger.

 

Innreiserestriksjoner: Krav om negativ test for SARS-CoV-2 ved ankomst til Norge

Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, skal ved innreise fremvise en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2. Testen skal:

 • være gjennomført med godkjent testmetode (PCR eller antigen hurtigtest)
 • være tatt i løpet av de siste 72 timene før ankomst til Norge
 • dokumenteres med en attest på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk

Dersom kravene ikke er oppfylt, kan personen bortvises.

Det er ikke krav om slik negativ test ved ankomst til Norge for:

 • personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19
 • norske statsborgere
 • utlendinger som er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov
 • utlendinger som jevnlig ankommer Norge fra Sverige eller Finland for å arbeide eller studere
 • utlendinger som er i transitt
 • utlendinger som er bosatt i Norge med oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter utlendingsloven
 • utlendinger med innreisetillatelse etter utlendingsloven § 35
 • utlendinger som er fastboende på Svalbard
 • se andre unntak her

Innreisekarantene

Innreisekarantene utløses i utgangspunktet hvis man ankommer Norge fra et område med karanteneplikt. Her finnes en oversikt over land og områder med karanteneplikt. Dette gjelder også ved mellomlanding i områder med karanteneplikt.

Karantenen gjelder i 10 døgn. Kommer personen via et område uten karanteneplikt, forkortes karantenetiden med den tiden som personen har oppholdt seg i det karantenefrie området. Dersom landet eller området ikke lenger omfattes av karanteneplikt, oppheves karanteneplikten.

Gjennomføring av innreisekarantene

Personer i innreisekarantene skal oppholde seg på karantenehotell i karantenetiden.

Plikten til å oppholde seg på karantenehotell gjelder ikke for:

 • de som er bosatt i eller eier bolig i Norge, og som oppholder seg i boligen eller på annet egnet oppholdssted
 • de som har kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden

Les mer om unntakene fra plikten til å oppholde seg på karantenehotell i rundskrivet om karantenehotell (regjeringen.no)

Les mer på FHIs side om "egnet sted for karantene" (fhi.no)

Kommunen skal tilby personene som oppholder seg på karantenehotell muligheten til å teste seg for SARS-CoV-2 i karantenetiden.

Personer som ikke har plikt til å oppholde seg på karantenehotell, skal ved innreisen kunne dokumentere egnet oppholdssted for å gjennomføre karantenen.

Dekning av kostnaden ved karantenehotell

Privatpersoner som oppholder seg i karantenehotell i karantenetiden, skal betale en egenandel på 500 kroner per døgn.

Har en person en arbeids- eller oppdragsgiver i Norge, skal denne isteden betale egenandelen med 1500 kroner per døgn.

Kompensasjonsordning

Regjeringen foreslo 10. november å innføre en ordning der deler av kostnaden ved innreisekarantene dekkes. Forslaget innebærer at bedrifter blir kompensert 800-1000 kroner per arbeidstaker per døgn. Ordningen er foreslått å gjelde for perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021. Regjeringen vil vurdere om ordningen bør forlenges

Les mer på regjeringens sider (regjeringen.no)

Personer i innreisekarantene kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med. De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage. Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport.

Personer i innreisekarantene kan likevel bruke offentlig transport fra flyplassen, havnen eller lignende ankomststed til karantenestedet. De som forlater Norge i karantenetiden, kan benytte offentlig transport under utreisen. De som er over 12 år, skal bruke munnbind.

Personer som utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust i karantenetiden, skal kontakte helse- og omsorgstjenesten for å testes. Selv om testen er negativ, skal de fortsatt være i karantene resten av karantenetiden.

Bekreftet smittet av SARS-CoV-2

Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2, skal isolere seg. Perioden for isolering skal være i samsvar med Helsedirektoratets anbefalinger. Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted, isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand.

Unntak fra karanteneplikten

Det finnes flere unntak fra karanteneplikten. Nedenfor gis en oversikt over aktuelle unntak som anses relevante for arbeidsgivere. Det er ikke mulig å søke om dispensasjon fra karanteneplikten. Personer som er unntatt fra karanteneplikten i tråd med oversikten nedenfor, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med.

Unntaket fra karanteneplikt opphører dersom personen utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust eller vurderes av lege som mistenkt smittet av SARS-CoV-2.

Kortvarig opphold i områder med forhøyet smitte

Det er unntak fra innreisekarantene for reisende med kortvarig opphold i land eller områder med forhøyet smitte mv. Følgende personer er unntatt fra innreisekarantene i både arbeidstiden og fritiden:

 •  de som ankommer Norge gjennom et område med karanteneplikt (lovdata.no) uten å bruke offentlig transport, uten å overnatte der og uten å ha nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med.
 • de som ankommer Norge etter å ha utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fast eiendom, båt, campingvogn o.l. i områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt (lovdata.no), uten å bruke offentlig transport, uten å overnatte der og uten å ha nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med.
 • de som i Norge stiger på fartøy som krysser Norges territorialgrenser og kun oppholder seg i fartøyet til de ankommer Norge igjen, uten at passasjerer eller mannskap har gått om bord eller gått i land i utenlandsk havn. Unntaket gjelder selv om fartøyet tar om bord personer som gjennomfører varetransport fra utenlandsk havn, såfremt rederiet tilrettelegger for at disse unngår nærkontakt med øvrige passasjerer og mannskap
 • flypersonell som ankommer Norge med fly som har vært i et område med karanteneplikt (lovdata.no), uten at vedkommende har forlatt flyet.

Visse arbeids- og oppdragstakere fra Sverige og Finland

De som mer enn én gang i løpet av en periode på 15 dager ankommer Norge fra områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt (lovdata.no) som ledd i reise mellom arbeidssted og bosted, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de  i Norge testes for SARS-CoV-2 minst:

 • hver syvende dag, eller
 • første dag de ankommer Norge, og deretter hver syvende dag, dersom det er åtte, ni eller ti døgn siden de sist ble testet i Norge for SARS-CoV-2.

Dette unntaket gjelder typisk for dagpendlere fra Sverige og Finland.

Hvilke karanteneregler gjelder arbeidsreisende fra Sverige og Finland som kommer til Norge for å jobbe i en lengre periode?

Det er særskilte unntak for enkelte yrkesgrupper:

 • Yrkessjåfører av langtransport og togpersonell som ikke arbeider på godstog: Yrkessjåfører av langtransport og togpersonell som ikke arbeider på godstog, som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt, er unntatt fra innreisekarantene ved kryssing av Norges grense i arbeidstiden. På fritiden gjelder innreisekarantene.
 • Helsepersonell: Unntaket gjelder ikke for helsepersonell som samtidig jobber i svensk eller finsk helse- og omsorgstjeneste.

Arbeids- og oppdragsgiveren i Norge er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen.

Unntak for enkelte arbeidsreisende ved testing

Personer som er bosatt i EØS eller Sveits, og som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de:

 • har testet negativt for SARS-CoV-2 etter ankomst til Norge, og
 • testes hver tredje dag i 10 døgn etter ankomst til Norge, og
 • har opphold på enerom i de 10 første døgnene i Norge, og
 • ikke i løpet av de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå

Dette betyr i praksis at arbeidstaker unntas fra karanteneplikten i arbeidstiden når første test for SARS-CoV-2 etter ankomst viser negativt svar. Reglene over må likevel opprettholdes for at arbeidstaker fortsatt skal være unntatt fra karantene. Ved positiv test skal personen i isolering, og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle kommunen.

Arbeids- eller oppdragsgiver i Norge er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen av arbeidstakere etter ankomst.

Unntaket gjelder også personer som er bosatt i Norge og som returnerer fra arbeid eller oppdrag utført i EØS eller Sveits. Kravet om opphold i enerom de 10 første døgnene i Norge gjelder likevel ikke i slike tilfeller.

Arbeidsgivere som ikke kan innfri reglene over må praktisere 10 døgn karantene for sine arbeidstakere før de kan starte å jobbe.

Arbeidstakere som ankommer Norge for å tiltre arbeid på fartøy i norsk havn

Personer som ankommer Norge for å tiltre arbeid på fartøy i norsk havn – unntatt kystcruise, skip i passasjertrafikk eller fartøy i opplag – skal i innreisekarantene både i arbeidstiden og i fritiden inntil de:

 • har testet negativt for SARS-CoV-2 på test tatt i løpet av det første døgnet etter ankomst til Norge, og
 • har testet negativt for SARS-CoV-2 på test tatt tidligst tre døgn etter ankomst til Norge.
  •  Kravet til negativ test tatt tidligst tre døgn etter ankomst til Norge gjelder ikke for arbeidstaker på vei til fartøy som skal forlate norsk havn innen tre døgn etter arbeidstakerens ankomst til Norge, og som ikke skal anløpe norsk havn innen 10 døgn etter avreise.

Arbeidstakeren skal deretter være i innreisekarantene på fritiden. Karantene om bord på fartøyet kan kun gjennomføres på enelugar.

Arbeids- eller oppdragsgiver er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av test i Norge.

Ved positiv test skal personen i isolering, og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle kommunen der personen oppholder seg, eller sist oppholdt seg dersom skipet har forlatt havnen.

Unntak fra innreisekarantene for flypersonell og togpersonell på godstog

Det er unntak fra reglene om innreisekarantene for flypersonell og togpersonell på godstog.

Flypersonell og togpersonell på godstog som starter arbeidet sitt i Norge

 • Flypersonell og togpersonell på godstog som starter arbeidet sitt i Norge, og reiser til et område med karanteneplikt uten å forlate flyet/toget, er unntatt innreisekarantene i både arbeidstiden og fritiden i Norge.
 • Flypersonell og togpersonell på godstog som starter arbeidet sitt i Norge, og forlater flyet/toget i et område med karanteneplikt, er unntatt fra innreisekarantene i både arbeidstiden og fritiden dersom de:
  • i Norge testes for SARS-CoV-2 i løpet av det første døgnet de ankommer Norge, og
  • deretter testes hver sjuende dag, eller på døgn åtte, ni eller ti dersom det er åtte, ni eller ti døgn siden de sist ble testet i Norge for SARS-CoV-2.

Flypersonell og togpersonell på godstog som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt
Flypersonell og togpersonell på godstog som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, og ikke skal arbeide på innenriks flygninger/togtransport, er unntatt innreisekarantene i arbeidstiden, men har innreisekarantene på fritiden.

Personell i kritiske samfunnsfunksjoner

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra karantene i arbeidstiden.

Unntaket kan kun benyttes i tilfeller hvor det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten og det ikke er tid til å avvente negativ test for SARS-CoV-2 eller mulighet til å bruke noen av de andre unntakene før personen går i arbeid. Dersom dette unntaket benyttes, skal personen testes for SARS-CoV-2 så snart det lar seg gjøre. 

Unntak fra smittekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

Arbeids- og oppdragsgiver plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntaket i størst mulig grad unngås.

Særskilte unntak fra innreisekarantene

Det er særskilte unntak ved bl.a. samvær mellom foreldre og barn, samt for de som norske myndigheter har invitert av utenrikspolitisk viktige grunner. Les mer om dette her (lovdata.no).

 

 

 

 

 •  

 

Trenger du ytterligere bistand

Ta kontakt på mobil 934 40 970 eller mail m.bellingmo@naml.bnl.no

naml | norske anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører

Middeltunsgate 27, 0305 Oslo | Tlf: +47 23 08 75 85 | Mob: +47 934 40 970