Ny læreplan underveis

Onsdag og torsdag i forrige uke var læreplangruppen for anleggsgartnerfaget samlet til en to dagers arbeidssamling på Gardermoen. Gruppen er oppnevnt av direktøratet etter innspill fra Faglig råd, som er et rådgivende organ under Utdanningsdirektøratet, og mandatet deres er å definere innholdet i det framtidige anleggsgartnerfaget samt lage konkrete læreplanmål.

– Det er et viktig og spennende arbeid som nå er i gang. Vi går inn og ser på faget vårt på nytt, og vi konstaterer at det er mye som har endret seg siden den siste læreplanen ble vedtatt i 2006, sier Kai Raundalen.

Han er fagansvarlig for Byggfag og Naturbruk samt kontaktlærer på VG1 naturbruk ved Gjennestad VGS, og leder læreplangruppen som nå jobber med planene for VG2 og VG3 i den nye læreplanen for anleggsgartnerfaget.

LES OGSÅ: Gjennestad VGS vant Skole-NM

Miljø og bærekraft
– Miljø og bærekraft har et helt annet fokus i dag enn i 2006, og dette er nok den viktigste endringen fra foreliggende læreplan. I tillegg er det selvsagt en stor endring at vi flytter VG1 fra naturbruk til bygg- og anleggsteknikk, sier han.

Den nye læreplanen skal beskrive hva en fagarbeider skal kunne når han eller hun er ferdig med sin utdanning. VG2-planen skal definere hva en elev som går ut av skolen skal besitte av kompetanse før opplæring i bedrift, mens VG3 er læreplanen for toårig læretid i bedrift.

– Vårt arbeid er å definere innholdet i faget, og lage konkrete men åpne læreplanmål, forteller Raundalen.

Ny læreplan underveis2.jpg

Bredt sammensatt læreplangruppe
Med seg i arbeidet har han fått en faglig sterk gruppe utnevnt av Utdanningsdirektoratet.

Unni Teien er Utdanningsdirektoratets representant i gruppen, og bistår arbeidet med innspill og avklaringer.

Åpner for innspill
Læreplanarbeidet i gruppen startet opp for et halvt års tid siden, og det skal være ferdig i august 2020. Første milepæl er 20. juni i år, da gruppen skal legge fram det foreløpige arbeidet til en åpen innspillrunde hvor svarfristen er 20. august. Deretter tar gruppen med seg innspillene i det videre arbeidet fram til en høringsrunde rundt nyttår.

– Fokuset vårt nå er på å få ferdig et førsteutkast til innspillrunden tre uker fram i tid. Deretter vil vi jobbe fra september til desember med å vurdere innspillene, finpusse på forslaget vårt og få ting til å henge sammen, sier Raundalen.

Ny læreplan underveis3.jpg

Et viktig rammeverk
Han forteller at denne måten å jobbe på kan fremstå litt uvant for et utpreget praktisk fag som anleggsgartner.

– Å flikke på formuleringer er en måte å jobbe på som vi ikke er vant til. Men i denne sammenhengen er det viktig å være nøye med detaljene. Vi lager nå et læreplanverk som skal stå i mange år fremover, og som vil være det viktigste verktøyet for utdanning av fremtidige fagarbeidere. Dette arbeidet vil NAML nå ta med seg til en samling i regi av pedagogisk nettverk, mens vi parallelt venter en bred skoledebatt rundt innhold og utforming. Samtidig er det åpent for alle impliserte å komme med innspill, og vi håper på mange tilbakemeldinger fra bransjen, sier han.

LES OGSÅ: Viktig møte i Pedagogisk nettverk

Lik vektig av grått og grønt
Hvilke nyheter kan vi så vente oss i det nye læreplanverket? Kai Raundalen forteller at har ikke har noen store overraskelser i ermet.

– Lokal overvannsdisponering er et ganske nytt element i anleggsgartnerfaget, og har en naturlig plass i den nye læreplanen. Videre diskuterer vi hvordan vi skal få inn nok grønt-kompetanse når vi nå flytter VG1 fra naturbruk til bygg- og anleggsteknikk. Det er blant annet naturlig å se på hva som tidligere lå på VG2 som nå blir dekket inn av VG1, samt hvordan vi skal få plass til mer grønt på VG2 i ny struktur, sier han.

Målet er en utdanning med en 50/50-vekting av grått og grønt.

– Generelt er det lett å peke på hav som bør inn i læreplanene. Det vanskelige er kanskje å definere hva som skal ut, for timeantallet disse to skoleårene vil være det samme som før. Dermed må også pensum-mengden være den samme, forteller Raundalen.

LES OGSÅ: Kunnskapsdept. besøkte NAML på Lillestrøm

Håper på stort engasjement
Gruppen han leder er nedsatt av Utdanningsdirektoratet, og valgt ut for å speile størst mulig av anleggsgartnerfagets bredde. Nå håper han på et like stort engasjement i bransjen som det gruppen har lagt for dagen.

– Innspillsrunden fra 20. juni til 20. august er den kanskje fremste muligheten på mange år til å være med å påvirke hvordan anleggsgartnerutdanningen fremover blir seende ut. Jeg håper at så mange som mulig logger seg på hjemmesidene til udir.no fra 20. juni, og klikker seg inn på læreplaner yrkesfag, avslutter han.

NAML-nytt vil følge opp dette temaet med en ny artikkel når det er åpnet for innspill.

Ny læreplan underveis4.jpg