Kritisk lærlingsituasjon i nord

Publisert

Uten lærlinger vil viktige håndverksfag før eller senere stoppe opp. Så enkel og brutal er virkeligheten, og så viktig er rekrutteringen til håndverksfagene. Derfor er det uholdbart at den nordligste utdanningsinstitusjonen for anleggsgartnerfaget ligger i Trondheim, og nå har NAML gått sammen med to andre bransjeforeninger for å få opprettet en kombinasjonsklasse for blant annet anleggsgartnerfaget ved Kvaløya videregående skole.

«Fremtidens bygg og uteanlegg skal tåle store klimapåkjenninger, bygges med bærekraftige materialer og løsninger og tilfredsstille strenge krav til energieffektivitet. Til dette trenger vi dyktige fagarbeidere. Dimensjoneringen av skoletilbudet må derfor være i samsvar med bredden i arbeidslivets behov slik at bedriftene sikres nødvendig kompetanse, samfunnsutviklingen sikres kvalitet og bærekraftige løsninger, og fremtidens generasjon sikres arbeid».

Dette skriver Norske Anleggsgartnere miljø- og landskapsentreprenører (NAML), Takentreprenørenes Forening (TEF) og Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL) i et felles brev som nylig ble sendt til Troms og Finnmark fylkeskommune, Divisjon kompetanse Troms.

Målsetningen bak brevet til Troms og Finnmark fylkeskommune er å få opprettet et søkbart skoletilbud for VG2 KEM og VG2 Anleggsgartnerfaget ved Kvaløya videregående skole for skoileåret 2024/25, og at det også opprettes en kombinasjonsklasse for anleggsgartnerfaget og KEM på samme skole (dimensjonert som 0,5 klasser per fag).

(I KEM-fagene inngår tak- og membrantekkerfaget, ventilasjons- og blikkenslagerfaget og isolatørfaget).

 

Norgesmodellen vil skjerpe kravene til lærlinger
«Etter at den nye tilbudsstrukturen kom på plass, har det ikke vært søkbare VG2-tilbud i disse fagene nord for Trøndelag. Samtidig melder våre medlemsbedrifter i Tromsø og omegn om et stort udekket behov for fagarbeidere og lærlinger, som øker i takt med utbyggingen og utviklingen i regionen. Med krav om lærlinger i offentlige kontakter øker behovet ytterligere.

Lærlingeklausulen i regjeringens forslag til den nye Norgesmodellen tilsier at vi vil få et krav til lærlinger innenfor enkeltfag, ikke bare på programområde som i dag. Skal bedriftene klare å oppfylle disse kravene må utdanningstilbudet dimensjoneres slik at både store og små fag har tilgang på lærlinger.

Videre lovfester den nye Opplæringsloven at samfunnets behov for kompetanse skal tillegges stor vekt ved dimensjoneringen av videregående opplæring. Våre undersøkelser viser at bedriftene i Troms vil ha et årlig behov for mellom 7-10 lærlinger i anleggsgartnerfaget, og 8-10 lærlinger i KEM-fagene», skriver NAML, TEF og VBL i brevet til fylkeskommunen, hvor de også påpeker at Y-nemnda og NHO Arktis gir full støtte til forslaget om en kombinasjonsklasse på Kvaløya.

 

Skjermbilde 2023-10-13 kl. 16.54.42.png

 

Det nederste trinnet i stigen mangler
Daglig leder Arnt Hansen hos 2tal Utemiljø Anleggsgartner AS i Tromsø stiller seg hundre prosent bak initiativet fra de tre bransjeforeningene.

- Vi hadde NAML på besøk her opp i fjor høst i forbindelse med et tilsvarende initiativ. Dessverre førte ikke det fram. Nå håper vi at tyngden bak dette nye initiativet er så kraftig at fylkeskommunen ikke har noe annet valg enn å gå i dialog med oss.

- Det er et paradoks at det offentlige stiller krav i kontraktene sine til bruk av lærlinger, samtidig som de ikke er i stand til å tilby et utdanningstilbud som kan levere disse lærlingene. Det stiller oss som bransje i en håpløs situasjon, og det er noe faget vårt rett og slett ikke kan leve med, sier han.

Hansen forteller at bransjen i nord er klar til å stille opp med både maskiner og kompetanse dersom man kan få til en dugnad etter samme modell som anleggsgartnerbransjen andre steder i landet har lykkes med de siste årene, men at denne dugnaden er helt avhengig av at Troms og Finnmark fylkeskommune gjør sin del gjennom å opprette den nødvendige klassen.

- Et utdanningsløp er litt som en stige, hvor man forserer trinn etter trinn oppover. Problemet vårt i nord i dag er at vi mangler det første trinnet i denne stigen, og det trinnet er det kun fylkeskommunen som kan levere. Om de får på plass dette trinnet skal vi gladelig bistå med hvert eneste trinn videre til topps, sier han.

 

Mest kritisk for den grønne delen
Måten 2tal Utemiljø og de øvrige bedriftene i nord tvinges til å drive på i dag mener han at ikke er bærekraftig på sikt.

 I dag må vi dels hente inn utenlandsk arbeidskraft, og dels lære opp ungdom helt fra grunnen av. Det er lite inspirerende for dem. I en utdanningssituasjon trenger man gode faglige drypp for å vokse, og for å kunne gi ungdommene våre denne inspirasjonen i dag må vi i realiteten fly dem sørover for dagskurs. Det er enormt ressurskrevende.

 Aller mest kritisk er situasjonen innenfor den grønne delen av faget. Der er det heller ingen tilstøtende fag vi kan hente folk fra, så der står vi i realiteten på helt bar bakke. Derfor er det helt påkrevd at det offentlige via fylkeskommunen nå kommer på banen og tar det ansvaret som hviler på dem, sier Arnt Hansen.

 

Griper rett inn i dimensjoneringsdebatten
Daglig leder Merete Bellingmo i NAML håper at årets initiativ vil lykkes bedre enn fjorårets.

- I fjor støttet vi oss til utdanningsnemden og til skolen, som begge gikk inn for forslaget vårt. Deretter opplevde vi at saken ble avgjort i fagrådet i fylkeskommunen, og ikke i selve fylkestinget. Det var svært uheldig.

- I år har vi derfor gått bredere ut, og straks det nye utdanningsutvalget i fylkeskommunen er konstituert vil vi følge opp dem. Samtidig pågår det nå en landsdekkende debatt om dimensjonering av skoletilbud som fylkeskommunen rett og slett ikke kan se bort ifra.

- Det er åpenbart for alle at anleggsgartnerbransjen i nord trenger dette tilbudet. Et annet viktig moment er at et slikt tilbud vil kunne ta ned de sosiale utgiftene til ufaglært ungdom som ikke kommer seg ut i arbeid. Her er imidlertid dilemmaet det at disse ungdommene i dag er et kommunalt ansvar, mens utdanningstilbudet til dem hviler på fylkeskommunen. Dermed stanger vi litt mellom forvaltningsnivåene.

- Vi er imidlertid forsiktige optimister, og vi håper at vi sammen med bransjen i nord skal få til et utdanningstilbud på Kvaløya fra neste høst av, avslutter Merete Bellingmo.

*

Fotos: Facebook-siden til 2tal Utemiljø

 

Skjermbilde 2023-10-13 kl. 16.57.40.png