Strategi 2019-2022

Et hjerte klippet ut i en grønn hekk.

Visjon: Styrker Anleggsgartneren – fronter det grønne byggfaget

NAML - Norske Anleggsgartnere -bygger løsninger utad og gir samhold og kunnskap innad

 

NAMLs Mål:

Foretrukne arena for anleggsgartnerbransjen.
Utviklingen av fremtidens utdanning, både på fag- og høyere utdanning
Møteplass faglig og sosialt.
Samle ressursene i grøntanleggs-sektoren i forhold til samarbeid og ressurser

 

Synliggjøre og utvikle faget

Anleggsgartnerfaget har en viktig plass i Norges største fastlandsnæring.

Vi skal ha en god dialog med våre kunder og leverandører, myndigheter og samarbeidspartnere.

Å være et fag som ungdom ønsker å være en del av skapes gjennom å vise hva faget kan tilby av gode utdanningstilbud og mulige utdanningsløp. Dette gjøres gjennom å vise eierskap til læreplaner og ha godt samarbeid med våre opplæringskontor og skoler.

NAML skal ha ambisjoner om å øke rekrutteringen til faget, på den måten sikres fagets plass i framtidas bygge- og anleggsnæring.

 

Styrke medlemmene

Økonomisk og faglig sterke medlemsbedrifter gir faget rom i framtida. Næringen er i vekst og endring. Nasjonale og lokale målsettinger om bærekraft, klimavennlige og fremtidsrettede løsninger krever endringer i planlegging, prosess og utførelse.

Arbeid med digitalisering, bærekraft og innovasjon i faget er viktig for å kunne være en del av framtidas bygge- og anleggsnæring.

 

Opprettholdelse av faglig stolthet styrkes blant annet gjennom kurs og konferanser i NAMLs regi.

Arbeid med og deltakelse i ulike arenaer som Hagemessa og Park &Anleggs messa, styrker faglig stolthet og framgang.

Gjennom felleskapet i NHO, BNL og NAML gis muligheter for støtte og utvikling av egne bedrifter.

 

Faglig utvikling og fellesskap

Internasjonale arenaer og nettverk gir mulighet for utvikling og innovasjon i faget og samtidig gir styrke gjennom et større fellesskap.

NAML ønsker å utvikle, koordinere og formidle den støtte og de fordeler som finnes i dette felleskapet.

NAML ser styrke i å være en del av et nordisk samarbeid. Opplevelse av kollegialt samhold lokalt, nasjonalt og internasjonalt styrker faget.

Nasjonalt er årsmøte en arena hvor medlemmer styrkes og kollegiale bånd knyttes.

Det skal være faglige og sosiale plattformer og møteplasser styrker samarbeidet mellom medlemmer og organisasjonen.

NAML skal ivareta og tilrettelegge for kontakt mellom organisasjonen og medlemmer gjennom bedriftsbesøk, regionale møter og nasjonale møter og konferanser.

Bruka av et oppdatert tilpasset kvalitetssystem er en nødvendighet for å vise kvaliteten og seriøsiteten i faget og bransjen. NAML skal kunne tilby dette tilbudet til sine medlemmer.