Strategi 2022-2025

Et hjerte klippet ut i en grønn hekk.

Visjon: Styrker Anleggsgartneren – fronter det grønne byggfaget

Verdier:
Kvalitet, nærhet, nytenkende og kunnskap.
 
Mål:
o   Være det foretrukne fellesskap for anleggsgartnerbedrifter.
o   Utvikle faget som en utdanning for fremtiden, både på videregående-, høyere yrkesfaglig og høyere akademisk nivå
o   Være faglig og sosial møteplass for medlemmene.
o   Bidra til å gi medlemmer konkurranse fortinn med innsikt i kommende rammevilkår
o   Bidra til å samle grøntanleggssektoren gjennom å styrke samarbeid og ressurser
o   Bidra til at byggenæringen består som en attraktiv næring for arbeidsgivere og ansatte
 
NAML jobber med å:
o   Gi mulighet til støtte for arbeidsgivere i arbeids- og arbeidsrettslige spørsmål, og i personalsaker og HR.
o   Påvirke og bidra til lønnsdannelsen
o   Bidra til rekruttering til faget og øke andel fagarbeidere og lærlinger
o   Påvirke lovgivning og forskrifter for å skape gode rammevilkår for medlemmene
o   Utvikle faget og rekruttere til en fremtidsrettet og bærekraftig bransje
o   Utvikle et godt fellesskap utfra NAMLs verdier.
 
 
Anleggsgartnerfaget har en viktig plass i Norges største fastlandsnæring, bygg og anlegg.
Vi skal ha en god dialog med våre kunder, leverandører, myndigheter og samarbeidspartnere.
 
Vi skal være et fag som ungdom ønsker å være en del av. Det skapes gjennom å vise hva faget kan tilby av gode utdanningstilbud og mulige utdanningsløp. Vi vil vise dette gjennom eierskap til læreplaner og ha godt samarbeid med våre opplæringskontor og skoler.
NAML har ambisjoner om å øke rekrutteringen til faget og på den måten sikres fagets plass i framtidas bygge- og anleggsnæring.
 
Økonomisk og faglig sterke medlemsbedrifter gir faget rom i framtida. Næringen er i vekst og endring. Nasjonale og lokale målsettinger om bærekraft, klimavennlige og fremtidsrettede løsninger krever nytenkning i planlegging, prosess og utførelse. Bransjen vil være en del av fremtiden med fokus på sirkulære- og klimanøytrale løsninger.
 
Arbeid med digitalisering, bærekraft og innovasjon i faget er viktig for å kunne være en del av framtidas bygge- og anleggsnæring.
Vi har ambisjoner om å være pådriver og rådgiver for en grønn og sunn bransje hvor det skal lønne seg å være bærekraftig.
NAML vil tilby opplæring, verktøy og støtte i utviklingsarbeidet.
 
Opprettholdelse av faglig stolthet styrkes blant annet gjennom deltakelse og i samarbeid ved møtesteder, samlinger, kurs og konferanser i NAMLs regi.
 
Internasjonale arenaer og nettverk gir mulighet for utvikling og innovasjon i faget og styrke gjennom et større fellesskap. NAML ser styrke i å være en del av et nordisk samarbeid. Opplevelse av kollegialt samhold lokalt, nasjonalt og internasjonalt styrker faget. NAML ønsker å utvikle, koordinere og formidle den støtte og de fordeler som finnes i dette fellesskapet.
 
Nasjonalt er årsmøte en arena hvor medlemmer styrkes og kollegiale bånd knyttes.
Det skal være faglige og sosiale plattformer og møteplasser som styrker samarbeidet mellom medlemmer og organisasjonen.
NAML skal ivareta og tilrettelegge for kontakt mellom organisasjonen og medlemmer ved bedriftsbesøk, regionale -og nasjonale møter, samlinger og konferanser.
 
Digitalisering i byggenæringen gir mulighet for dokumentasjon for kvalitetssikring, av seriøsitet og gir inntektssikring. NAML skal være en pådriver for digitalisering som fører til høyere effektivitet og bedre lønnsomhet for sine medlemmer