Vedtekter

Bilde av en dommer hammer.

NAML (Norske Anleggsgartnere miljø og landskapsentreprenører) er en bransjeorganisasjon og har som formål å samle alle kvalifiserte anleggsgartnere og andre som driver bedrift innen grøntanleggsbransjen. Fremme medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser. Styrke næringens tillit og aktelse til samfunnets beste.

Revidert årsmøtet på 2009

 

§ 1       FORMÅL

naml (Norske Anleggsgartnere miljø og landskapsentreprenører) er en bransjeorganisasjon og har som formål å samle alle kvalifiserte anleggsgartnere og andre som driver bedrift innen grøntanleggsbransjen. Fremme medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.

Styrke næringens tillit og aktelse til samfunnets beste.

 

§ 2       MEDLEMSKAP

1          Som medlem kan opptas:

Bedrifter som arbeider innen grøntanleggsbransjen.

Bedriftsmedlemmer må være registrert med eget foretaksnummer.

Personer som innehar den faglige kompetanse som til en hver tid gjelder jfr. vedtektene, og som er ansatt i offentlig etat, i en organisasjon eller i næringsvirksomhet som ikke er beslektet med anleggsgartnerfaget. Disse har talerett, forslagsrett og er valgbare.

Faglig ledelse må inneha formell kompetanse. Med formell kompetanse menes:

•          fagbrev som anleggsgartner

•          gammel skoleordning med VK2 på skole

•          Høyere utdanning innen faget som for eksempel studier fra universitet, høyskole eller tilsvarende

Det gis 3-tre-års frist til å oppnå formell kompetanse fra innmeldingsdato.

Bedrifter som har gyldig ETW og/eller ISA sertifikat kan tas opp som medlem i naml uten å ha annen formell kompetanse.

Søknad om medlemskap må godkjennes av et enstemmig landsstyre etter innstilling fra sekretariatet.

Før opptak i naml må bedriften være innmeldt i NHO. Gjelder bedrifter som søker opptak fra og med 1. januar 2009. Krav om NHO medlemskap gjelder kun bedrifter som er aktuell for NHO-medlemskap (ikke kommunale foretak og lignende)

2          Medlemmene markedsføres som spesialister innen grøntanleggsbransjen.

3          Medlemmer som nedlegger sin bedrift kan bli støttemedlemmer. Støttemedlemmer har møterett på årsmøtet, og status som observatør.

4          Årsmøtet kan utnevne æresmedlemmer. (Egne statutter).

            Æresmedlemmer har talerett, forslagsrett og er valgbare.

5          Skolemedlemskap for fagskoler som utdanner anleggsgartnere.

            Skolene har like rettigheter som øvrige medlemmer med unntak av rettigheter tilknyttet årsmøtene, nasjonalt og regionalt. På årsmøtene har skolene møterett og talerett, men er ikke valgbare og har ikke stemmerett.

6          Hedersbevis kan tildeles. (Egne statutter).

7          Utmelding skal skje skriftlig.

            Utmelding trer i kraft 6 mnd. etter utmeldingsbrevets dato. De økonomiske krav som forfaller i perioden må innfris.

 8          naml (Norske Anleggsgartnere miljø og landskapsentreprenører)  er medlem i Byggenæringens Landsforening BNL.

 

§ 3       EKSKLUSJON

Styret kan ekskludere medlemmer som motarbeider lagets formål og/eller etiske regler.

Eksklusjoner kan ankes til årsmøtet.

 

§ 4       KONTINGENT/SERVICEAVGIFT

Årsmøtet fastsetter medlemskontingent, bedriftens serviceavgift og kontingent for støttemedlemskap.

Bedriftene svarer serviceavgift basert på fjorårets driftsinntekter.

Forfall medlemskontingent og serviceavgift 1. halvår: 1. mars og serviceavgift 2. halvår: 1. august.

Medlem/medlemsbedrifter som ikke har betalt medlemskontingent/serviceavgift innen utgangen av inneværende år strykes etter forutgående varsel.

Årsmøtet fastsetter medlemskontingent for skolene.

 

§ 5       ORGANISASJON

Organisasjonen utøver sin virksomhet gjennom Årsmøtet og Landsstyret.

Organisasjonen er inndelt i regioner som kan bestå av

flere Faglige Fora. Regionene har egne vedtekter.

Organisasjonen skal ha sekretariat som skal drive Servicekontoret.

 

§ 6       ÅRSMØTET

 Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars og er vedtaksdyktig når 1/4 av medlemmene er til stede.

Dersom årsmøtet ikke er vedtaksdyktig skal Landsstyret innkalle til nytt årsmøte innen 1 (en) måned. Dette årsmøtet er vedtaksdyktig med de tilstedeværende.

Innkalling skal skje skriftlig pr brev eller pr e-post minst to måneder før årsmøtet.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret  hende 4 uker før årsmøtet.

Saker til behandling skal være medlemmene i hende 2 uker før årsmøtet.

Med saksmappen skal følge:

 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Revisjonsberetning
 • Kontrollutvalgets beretning
 • Styrets og innkomne forslag
 • Arbeidsprogram
 • Medlemskontingent/serviceavgift
 • Budsjett
 • Anker vedrørende eksklusjoner
 • Valgkomiteens innstilling

 

Årsmøtet skal behandle:

 • Årsberetning fra Landsstyret
 • Innkomne forslag
 • Arbeidsprogram
 • Medlemskontingent/serviceavgift
 • Revidert regnskap
 • Budsjett
 • Anker vedrørende eksklusjoner.

Benkeforslag er tillatt, men kun i tilknytning til de saker som er oppført på dagsorden.

Årsmøtet skal velge:

Et landsstyre skal bestå av leder, nestleder og 2 styremedlemmer for en valgperiode av 2 år. Leder og det ene styremedlemmet velges det ene året og nestleder og det andre styremedlemmet velges det andre året

Alle regioner bør være representert.

2 varamedlemmer til Landsstyret. Valgperiode er ett år.

Kontrollutvalg på to medlemmer. Valgperiode er ett år

To representanter til representantskapsmøte i

Byggenæringens landsforening BNL. Valgperiode er ett år

Valgkomite på tre medlemmer. Valgperiode er ett år. Valgkomiteen foreslås av årsmøte.

Ved fratredelse i valgperioden foretas suppleringsvalg for resten av perioden.

Årsmøtet kan opprette nye regioner

 

Stemmerett og valgbarhet.

Sakene avgjøres ved alminnelig flertall. Hver bedrift har 1 (en) stemme.

Det kan stemmes ved fullmakt ,men en stemmeberettiget kan ikke ha mer enn

1 (en) navngitt fullmaktstemme. Fullmakter må godkjennes av årsmøtet.

Ved stemmelikhet er saken ikke vedtatt.

Vedtektsendring krever 2/3 flertall.

Valgbare er medlemmer og æresmedlemmer.

 

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når Landsstyret vedtar det eller når minst 2/3 av medlemmene forlanger det skriftlig.

 

§ 7                   LANDSSTYRETS SAMMENSETNING

Landsstyre skal bestå av formann, nestformann og 2 styremedlemmer. Alle regioner bør være representert. Landsformannen har dobbeltstemme.

Landsstyret er vedtaksdyktig når 3/4 er til stede.

 

§ 8                   OPPLØSNING

Oppløsning av organisasjonen kan skje på ordinært årsmøte og vedtas med 3/4 flertall når minst 2/3 av medlemmene er til stede. Forslag om oppløsning av organisasjonen må fremmes innen 1. oktober forut for årsmøtet.

Forslag kan fremmes av Landsstyret eller skriftlig av minst 2/3 av medlemmene. Landsstyret skal snarest kunngjøre forslaget for medlemmene.

Hvis årsmøtet ikke er vedtaksdyktig, skal landsstyret med åtte dagers varsel innkalle til ekstraordinært årsmøte. Dette er vedtaksdyktig uten hensyn til antall representanter.

Hvis organisasjonen blir oppløst vedtar årsmøtet på hvilken måte organisasjonens midler skal disponeres.