Lørenskog kommune og Agaia har inngått gjennomføringsavtale for Skårerparken

Publisert

Gjennomføring av prosjektet Skårerparken er nå avtalt og signert mellom Agaia AS og Lørenskog kommune. Kontraktsverdien er ca. 200 MNOK eks. mva. Når prosjektet står ferdig vil Skårerparken gi et unikt tilbud til lek, opphold og nærmiljø.

- Sammen med Lørenskog kommune og våre samarbeidspartnere har vi i løpet av et år prosjektert og planlagt hvordan Skårerparken skal bygges. Samspillsorganisasjonen er satt, og består av svært kompetente medarbeidere med stort mangfold. Vi gleder oss til å komme i gang med byggingen og overlevere en levende og vakker park høsten 2023, samtidig som vi har en betydelig reduksjon av klimagassutslippene, sier Petter Vistnes, administrerende direktør i Agaia AS, i en pressemelding selskapet sendte ut tidligere i dag.

Ifølge pressemeldingen vil den nye Skårerparken bli en bypark for aktivitet og rekreasjon for Lørenskogs befolkning, samt en park for håndtering av overvann. Parkdraget fra Løkenåsveien til Skårerparken etableres med tanke på å samle overvann langs østsiden av Løkenåsveien, som ledes i en kontrollert trasé inn til de åpne fordrøyningsarealene i Skårerparken.

Parken skal ferdigstilles høsten 2023 og har en kontraktsverdi på ca. 200 mnok eks.mva. Kontrakten gjennomføres som en samspillsentreprise med åpen bok.

 

Miljømål
Til NAML-nytt forteller Petter Vistnes at prosjektets miljøambisjoner er betydelige.

 - Lørenskog kommune ønsker å redusere CO2-utslippene i hele prosjektet i et livsløpsperspektiv med 30 til 50 prosent, sammenliknet med tilsvarende prosjekt. Politikerne har gått med på å øke budsjettet for å kunne velge klimavennlige løsninger.

Når det gjelder hvordan de skal oppnå dette forteller han at det selvsagt blir en utslippsfri produksjon, men at det også er sett kritisk på alt fra valg av materialer til transport og leveranser.

- Dekkene i de sentrale ferdselsårene og arenaen være plass-støpt lav-karbon betong. På adkomstplassene vil vi velge granittstein i mindre formater som gjerne kan være gjenbrukt fra tidligere anlegg. I parkdraget mellom Løkenåsveien og Sigurds vei er det planlagt et fast grusdekke på gangveien.

- Kanter, trapper og konstruksjoner i parken vil enten være av plass-støpt lav-karbon betong, granitt eller cortenstål. Møblering og utstyr vil har høy kvalitet og lang levetid. Alle elementer som tilføres i parken og parkdraget skal være driftssikre og mest mulig vedlikeholdsfritt, og reparasjonsvennlig, forklarer han.

Vi har benyttet LCA-Landskap til å kalkulere hvor mye mange CO2-ekvivalenter prosjektet gir. Her har vi tatt med hele verdikjeden i et livsløpsperspektiv, ikke bare produksjonen på stedet. Prosjektet har optimalisert slik at vi nå har en beregning som viser en reduksjon på 47 prosent sammenlignet med referanseprosjektet, legger han til.

 

Vegetasjonen
De eksisterende lønnetrærne på kollen skal prøves å bevares og er hensyntatt i prosjekteringen. Ny vegetasjon i parken vil bidra til stort artsmangfold og et variert og frodig preg.

- Det skal plantes mange nye trær av ulik størrelse og fasong, og det skal være en artsrik og mest mulig stedegen busk- og staudebeplanting med stor årstidsvariasjon, ulike farger og teksturer i vakre komposisjoner. Langs fuktdraget og i kantene rundt dammene velges robust våtmarkvegetasjon som også tåler tørke, slik at det sikres et frodig uttrykk også når regnvannsnivået fluktuerer etter varierte nedbørsmengder, forteller Vistnes.

- Det vil være noen områder med klippet plen, men av hensyn til pollinerende insekter og et ønske om økt artsmangfold vil blomstereng vurderes flere steder, legger han til.

lekeapparat.jpgIllustrasjon: Bjørbekk & Lindheim

 

Aktivitet og rekreasjon
Den nye Skårerparken vil bli en bypark for aktivitet og rekreasjon for Lørenskogs befolkning og samtidig en park for håndtering av overvann. Parkdraget fra Løkenåsveien til Skårerparken etableres med tanke på å samle overvann langs østsiden av Løkenåsveien, som ledes i en kontrollert trasé inn til de åpne fordrøyningsarealene i Skårerparken.

Når det regner samles vannet i dammer, grøntområder og et underjordisk magasin. Dette skal redusere faren for flom og skade på bygg og annen infrastruktur i sentrum. Dammen vil også bidra til biologisk mangfold. Parkdraget får også en viktig funksjon som bilfri snarvei fra Løkenåsen til Lørenskog sentrum.

Prosjektet omfatter etablering av en park og et parkdrag, inkludert dammer med tilhørende VA-tekniske anlegg. Det skal bygges en arena med fontene og skøytebane på vinter, belysning, møblering, lekeutstyr og beplantning.

 

Variasjon og mangfold
Agaia skriver i pressemeldingen sin at anlegget – når det står ferdig - vil bli en aktivitetspark med variasjon og mangfold, som et utendørs «aktivitetshus» der man kan gå fra rom til rom med ulik form og ulikt innhold.

Skårerparken skal bli en levende og attraktiv park for hele befolkningen i Lørenskog, med små rom for få personer, større rom for flere, felles rom, rom for ro og avslapning, rom for mat og drikke, storstue for felles opplevelser og arrangementer.

- Vi er glade for at kommunen har vist oss tillit og valgt å inngå en samspillsavtale med Agaia for byggefasen, sier Vistnes.

 

Gjennomføring etter samspillsentreprise
Lørenskog kommune, Agaia og nøkkelressurser fra Structor, Bjørbekk & Lindheim samt Veflen entreprenør har etablert et vellykket samspill, hvor oppnåelse av felles mål og dialog basert på åpenhet og tillit har ført til godt gjennomarbeidet forprosjekt samt målprisleveranse.

Snart vil arbeidene begynne og parken ta form. Flere aktører vil ta del i gjennomføringen.

- Vi ser frem til en spennende anleggsperiode der den nye parken blir en del av hele utviklingen i Lørenskog sentrum, avslutter Vistnes.

Prosjektet har planlagt avsluttet med overtakelse høsten 2023.

 

Illustrasjon: Bjørbekk & LindheimIllustrasjon: Bjørbekk & Lindheim

 

Øverste foto/fra venstre til høyre: Petter Vistnes (Adm. Direktør Agaia), Vera Stroth (Prosjektleder Agaia), Samin Salehi (Prosjektleder Lørenskog kommune), Knut Edvard Helland (Direktør Teknisk Sektor, Lørenskog kommune).