Østlandets beste uterom 2022

Publisert

- Rennende vann bringer naturen inn i byen, og gir omgivelsene rundt et naturlig omdreiningspunkt. Det er noe å se på hele tiden. Kombinert med gode gangforbindelser, ballsletter for uorganisert lek og ikke minst den restaurerte 57 meter høye teglsteinspipen etter Tiedemanns tobakksfabrikk gjør den gjenåpnede Hovinbekken Tiedemannsparken til en attraktiv park for både lokalbefolkningen og dem som passerer gjennom området på vei til jobb eller skole, sier prosjektleder Aasulv Bygland om parken som ble kåret til Østlandets beste uterom 2022.

- Hva som er vinnerformelen? Mange trekker frem selve bekkeløpet. Andre vi har snakket med peker på gode turveier, sitteplasser, oppholdssoner, god belysning og fin vegetasjon. Tiedemannsparken oppleves som trygg og åpen, og godt tilrettelagt for alle. Dette er nok noe juryen også har sett når de har vært i området, sier prosjektleder Aasulv Bygland i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Sammen med Simen Gylseth fra Bjørbekk og Lindheim Landskapsaritekter mottok han på vegne av Oslo kommune før jul det håndfaste beviset for at Tiedemannsparken i Oslo er kåret til Østlandets beste uterom 2022, i klassen for byområder.

 

IMG_2748.jpg

 

Kåring i regi av NKF og NAML
Konkurransen Norges beste uterom arrangeres av Norsk Kommunalteknisk forening (NKF) og NAML, og kåringen av Østlandets beste uterom var en av fem semifinaler før den store finalen som finner sted under Kommunevegdagene i Skien 6. juni i år. De øvrige finalistene vil representere henholdsvis Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet og Sørlandet.

Tiedemannsparken gikk til topps på Østlandet i kategorien byområder, i konkurranse med Drammen park (Drammen kommune), Franklintorget (Porsgrunn kommune), Landmannstorget (Skien kommune) og Rudolf Nilsens plass (Oslo kommune).

I kategorien tettsteder og friområder ble Sletta park på Sørumsand kåret til vinner, i konkurranse med Bekkelagsbadet (Oslo Havn KF), Heggedal torg/park (Asker kommune), Jordal park (Oslo kommune) og Smerutlia aktivitetspark (Fredrikstad kommune).

Under kåringen av Østlandets beste uterom karakteriserte juryleder Stein Wikholm Tiedemannsparken som et område en får lyst å gå tur i og å benytte.

- Gjenåpningen av bekkeløpet og muligheten for håndtering av overvann er et viktig element i dette prosjektet. Kombinasjonen gangveier og grusstier kombinert med elveåpningen gir et løft for folkehelsen, sa han.

DSC_0140-Hovinbekken.JPG

Utbygging i tre etapper
Aasulv Bygland forteller at bekkeløpet er designet for å skulle håndtere 400 liter vann i sekundet.

Tiedemannsparken er på hele 23 mål, og formgivningen av parken har tatt utgangspunkt i en reguleringsplan for området vedtatt i 2008. Utbyggingen har skjedd i tre etapper da arealene har blitt frigitt i tre omganger i takt med utbygging av tilstøtende boliger, og den startet i 2012 med blant annet etablering av bekkeløp for Hovinbekken, lekeplass, ballsletter samt en gang/sykkelbro over Grenseveien for å knytte parken bedre sammen med aktivitetsområdene på Valle Hovin.

- Neste etappe ble påbegynt oppstrøms i Teglverksdammen på Hasle i 2016, da deler av vannføringen i Hovinbekken ble flyttet fra kulvert til åpent bekkeløp/damanlegg. Fram til da ble vannet i bekken i byggetrinn én matet fra drikkevannsnettet.

- Den siste delen av prosjektet omfatter Tiedemannsparken rundt fabrikkpipen, og ble ferdigstilt i 2021. Samtidig etablerte vi Vestre parkdrag mellom Tiedemannsparken og Ensjøveien, sier han.

Når det gjelder vannføringen i bekken og overvannskapasiteten i parken forteller Bygland at parken er designet for å ta imot overvann og flomtopper i samsvar med Oslo kommunes tretrinns strategi om infiltrasjon, fordrøyning og sikre flomveier. Boligbebyggelsen rundt parken fører sitt flomvann mot bekken i åpne vannrenner.

 

Bekk.jpg

Kan sluke unna 700 liter i sekundet
- Kulverten er fortsatt intakt, og størstedelen av vannet i Hovinbekken går fortsatt under jorden. Med bekkeåpningen på toppen av denne har vi nå god kapasitet i anlegget, med mulighet for en kapasitetsøkning på hele 700 liter i sekundet dersom vi slipper maks vannmengde opp i dagen fra ventilen i Teglverksdammen, sier han.

For beplantningen langs bekkeløpet har man valgt stedegne arter både når det gjelder trær, stauder og vannplanter. Målsetningen har vært å få en mest mulig lik biologi som i naturlige vassdrag i østlandsområdet, og både sivhøner og sothøner har allerede etablert seg. Ørreten som lever inne i kulverten i Hovinbekken har også kommet ut i dagen, og det er tilrettelagt for fisk med både kulper og gytegrus.

- Nettopp bekken er nok hovedattraksjonen i Tiedemannsparken. Rennende vann bringer naturen inn i byen, og gir omgivelsene rundt et naturlig omdreiningspunkt. Det er noe å se på hele tiden. Kombinert med gode gangforbindelser og oppholdssoner, områder for lek og ikke minst den restaurerte 57 meter høye teglsteinspipen etter Tiedemanns tobakksfabrikk gjør disse elementene Tiedemannsparken til en attraktiv park for både lokalbefolkningen og dem som passerer gjennom området på vei til jobb eller skole, avslutter Aasulv Bygland.

Se Bymiljøetatens video om Tiedemannsparken her

 

IK_BL_Ensjo_Juli_0044.jpg