Fokus på naturtap og naturrestaurering

Publisert

Det er ikke lenger nok å beskytte naturen. Forringete og ødelagte økosystemer må restaureres dersom vi skal klare å gjenopprette artenes levesteder og mangfoldet av naturtyper og landskap, og her spiller anleggsgartneren en avgjørende rolle. Derfor vil NAML i en serie artikler denne vinteren og våren sette naturtap og naturrestaurering på agendaen.

«Dei tre største miljøutfordringane for verda er å stanse klimaendringar, stanse tapet av natur og å avgrense forureining. Dei tre utfordringane må sjåast i samanheng for å kunne løysast, og det hastar: Klimaendringane skjer her og no – ikkje ein gong i framtida. Det same gjeld tapet av natur,» skriver Regjeringen i Stortingsproposisjon nummer 1 S (Statsbudsjettet) for 2023-24.

Her lister de også opp en del nasjonale mål innenfor klima- og miljøpolitikken, og når det gjelder naturmangfold er målene disse:

  • Økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester.
  • Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truede arter og naturtyper skal bedres.
  • Et representativt utvalg av norsk natur skal tas vare på for kommende generasjoner.

«Naturen er sjølve grunnlaget for livet vårt, og berekraftig bruk av naturressursane er avgjerande for verdiskaping, arbeidsplassar og busetjing over heile landet. Naturen reinsar vatn og luft, resirkulerer næringsstoff, bind jordsmonn, produserer mat, dempar flaumar, lagrar karbon, beskyttar mot erosjon og syter for pollinering av plantar. Naturen medverkar òg til verdiskaping og opplevingar. Ein mangfaldig natur gjev meir robuste økosystem som er betre i stand til å tilpasse seg endringar i naturen, mellom anna klimaendringane,» slår Regjeringen fast i statsbudsjettet, og ett av de konkrete tiltakene som er satt i verk er arbeidet med en nasjonal handlingsplan for natur som etter planen skal foreligge i løpet av 2024.

«Vi ønsker gode innspill fra et bredt spekter aktører i arbeidet med stortingsmeldingen,» sa daværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide i denne forbindelse 6. februar i fjor, i en artikkel publisert på regjeringens egne sider.

 

luke-hodde-i6ylSf1OhgY-unsplash.jpg

 

EUs naturrestaureringslov
Som landsomfattende, medlemsstyrt bransjeorganisasjon innenfor den grønne sektoren er NAML tungt engasjert i naturrestaurering, både på overordnet plan gjennom organisasjonen og som utførende gjennom de ulike medlemsbedriftene.

Via medlemskapet i European Landscape Contractors Association (ELCA) jobber NAML også opp mot EU, hvor et forslag til en ny naturrestaureringslov nå er vedtatt av EU-parlamentet og hvor forhandlinger om en prøveordning mellom parlamentet, Rådet for EU og EU-kommisjonen nå har resultert i et forslag til en avtaletekst med konkrete mål for naturrestaurering som de ulike medlemsstatene må oppnå basert på nasjonale restaureringsplaner.

Forordningen omfatter hele spekteret av økosystemer, både terrestriske, marine, urbane, landbruks- og skogsøkosystemer, samt spesifikke mål for restaurering av elver og pollinatorbestander. Det overordnede målet med naturrestaureringsforordningen er langsiktig og vedvarende gjenoppretting av biologisk mangfoldige og motstandsdyktige økosystemer. Medlemslandene må iverksette restaureringstiltak med sikte på å dekke minst 20 prosent av landhavområdene innen 2030, og innen 2050 alle økosystemer som trenger restaurering.

29. november i fjor stemte komiteen for miljø, folkehelse og mattrygghet i Europaparlamentet for den midlertidige avtalen. Dette åpnet veien for det neste trinnet i lovgivningsprosessen, den formelle vedtakelsen av loven av parlamentet og medlemsstatene, som er der vi akkurat nå befinner oss i prosessen. Det er å forvente at dette trinnet vil være ferdig i løpet av februar. Når dette er gjort, vil loven tre i kraft 20 dager etter at den er publisert i EU-tidende. Medlemsstatene må deretter legge fram sin første plan for naturrestaurering for Kommisjonen innen to år etter at den trer i kraft.

 

mark-foster-76RDy-O7uKM-unsplash.jpg

 

Anleggsgartneren en sentral brikke
- Eksemplene ovenfor viser at myndighetene både nasjonalt og internasjonalt nå har satt naturrestaurering på dagsorden, og som bransjeorganisasjon synes vi dette er veldig gledelig og et viktig markedsområde for vår bransje, sier styreleder i NAML, Karsten Totland Raddatz.

- Dette temaet kommer til å få en stor plass under fagdagen vår i tilknytning til landsmøtet i Narvik i mars, og det er også noe NAML har arbeidet med gjennom lang tid. Anleggsgartneren er en sentral brikke i det puslespillet og har svært gode forutsetninger for å løse mange av utfordringene med naturrestaurering.

- Medlemsbedriftene våre er allerede involvert i en rekke påkrevde tiltak. Bekkeåpninger, bekjempelse av uønskede arter, ivaretakelse av døde og døende trær, skjøtsel av enger og restaurering av myrer er kun noen av prosjektene vi er involvert i, og etter hvert som både fokuset og lovverket blir skjerpet på dette området parallelt med at de nødvendige midlene til formålet blir avsatt både innenfor EU og nasjonalt kommer oppdragsmengden vår til å øke, sier han.

 

sofia-wang-mBKtIykWu_s-unsplash.jpg

 

Bransjen er klar til å bidra
«Jeg oppfordrer alle kommuner i Oslofjordens nedbørfelt til å delta aktivt, målrettet og effektivt i innsatsen for Oslofjorden. På samme måte skal staten gjennomføre de tiltakene staten har ansvaret for. Alle involverte må bidra. Bare på den måten kan den negative utviklingen i Oslofjorden snus, og vi kan oppnå en ren og rik Oslofjord,» sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen i et brev som nylig ble sendt ut til de 118 forskjellige kommunene som ligger i Oslofjordens nedbørfelt.

I brevet kommer klima- og miljøvernministeren med en oppfordring til en rekke konkrete tiltak for å redde Oslofjorden, og styrelederen i NAML forventer flere slike initiativ fremover.

- Sammen med det globale Kunming-Montreal-rammeverket for naturmangfold (Naturavtalen) som nå foreligger i norsk oversettelse begynner det nå å komme på plass et godt rammeverk og gode offentlige initiativ for bevaring og restaurering av naturen. Naturrestaurering er en naturlig del av anleggsgartnerfaget, og for å sitere Christian Steele i Sabima fra Naturrestaureringskonferansen i fjor høst: «Det blir masse arbeid for entreprenørene».

- Sammen med landskapsarkitektene og god planlegging kan anleggsgartneren utgjøre en vesensforskjell, og som bransje ser vi fram til å gjøre vår del av arbeidet som nå kreves for å rette opp i gamle synder, sier Karsten Totland Raddatz.

*

De neste ukene vil NAML-nytt publisere artikler som på forskjellige måter viser hvilke oppgaver som nå må løses, og hvordan anleggsgartneren kan bidra.

 

henry-lai-2PRYTxyBEXs-unsplash.jpg