Nasjonal tilsynsaksjon på mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag

Publisert

I perioden mars til oktober i år vil statsforvalteren gjennomføre en nasjonal tilsynsaksjon på mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag. Miljødirektoratet koordinerer aksjonen, og sjefingeniør Rune Aasheim ved industritilsynsseksjonen forteller at hensikten er å kontrollere om tiltakseiere og entreprenører følger regelverket som skal hindre forurensning av vann og grunn.

Statsforvalterne over hele landet vil fra og med mars i år føre tilsyn med en rekke prosjekter som mudrer, dumper og fyller ut med masser i sjø og vassdrag. Miljødirektoratet bistår statsforvalterne med faglig veiledning og rapportering av resultatene.

- Mudring, dumping og utfylling kan påvirke økosystemet langs kysten, blant annet ved å skade eller ødelegge viktige områder for ulike arter, sier sjefingeniør Rune Aasheim ved industritilsynsseksjonen i Miljødirektoratet.

- Hovedproblemet ved graving i sjø og vassdrag er at det spres partikler i vannet. Partiklene kan påvirke både vegetasjonen og de vannlevende organismene, og det er derfor viktig at de som gjennomfører tiltakene hindrer denne forurensingen i å spres i vannmassene - blant annet ved hjelp av siltgardiner, sier han.

Skal hindre forurensing
Prosjektene statsforvalterne nå vil føre tilsyn med varierer fra små mudringstiltak ved private brygger til utfylling med store masser for å få nytt landareal. De ansvarlige for slike tiltak er gjerne kommuner, kommunale havner, Kystverket, privatpersoner eller store industriforetak.

Hensikten med kontrollene er kort og godt å kontrollere om tiltakseiere og entreprenører følger regelverket som skal hindre forurensning av vann og grunn.

- En tilsvarende tilsynsaksjon i denne bransjen ble gjennomført i 2015. Hovedårsaken til en ny aksjon i år er at antall prosjekter med mudring har økt mye de siste årene Tilsynsaksjoner i ulike bransjer gjennomfører vi hvert år. Dette er som regel varslede tilsyn hvor målsettingen er å kontrollere om tiltakshavere følger kravene i tillatelsene som er gitt av statsforvalteren.

- Hvis det blir avdekket lovbrudd vil tiltakshaverne få en rapport hvor det står hva som er lovbruddene, samt en frist til å rette disse bruddene, sier Aasheim.

Oppstart i mars
Han synes det er bra at anleggsgartnerbransjen via NAML har fokus på aksjonen, og håper at det vil få enda flere til å følge regelverket.

- Tilsynsperioden vår er fra mars til oktober, med en pause på sommeren da det på denne tiden ikke er anbefalt med mudring, dumping og utfylling av hensyn til vannkvaliteten for bading, fugler og fisk.

- Det vil gå ut en nyhetsmelding når aksjonen starter i begynnelsen av mars, sier han.

Spredning av forurensning fra partikler og miljøgifter i sjøbunnen kan føre til nedslamming av gyte- og oppvekstområder for fisk og bunndyr. Utfylling av sprengstein kan forurense med plastavfall fra armeringsfibre og sprengtråd,og avrenning av nitrogen, som kan være skadelig for fisk.

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for saker som omhandler mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.

Forurensningsforskriften § 22 hos Lovdata finner du her: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/kap22#kap22

 

Skjermbilde 2023-02-27 kl. 18.23.02.png