Innsigelse fra Statsforvalteren truer NorgesJords planer

Publisert

Indre Østfold kommune har sagt ja, men Statsforvalteren har satt ned foten og truer nå NorgesJords planer om et nytt produksjonsareal for kompostjord i Indre Østfold. – Det er åpenbart at de ikke har satt seg godt nok inn i planen, sier en fortvilet Tore D. Carlsen.

I april i år godkjente politikerne i Indre Østfold kommune – etter en lengre politisk prosess som NAML-nytt omtalte allerede for to år siden – Tore D. Carlsens søknad om å omregulere 12 dekar av eiendommen hans fra landbruk-, natur- og friluftsområde (LNF) til næringsområde for å utvide jordfabrikken til NorgesJord.

Saken fra 2020 finner du her

Nå har imidlertid Statsforvalteren satt foten ned for prosjektet, og truer dermed med å stoppe planene. I innsigelsen framkommer det at det «framgår av planforslaget at det skal legges til rette for videre utvikling av dagens anleggsgartnerdrift/utemiljøsenter og jordproduksjon».

– Det er respektløst. Det er åpenbart at de ikke har satt seg godt nok inn i planen. De tror vi skal grave ut jorden dypt nedover og selge den, men svaret er at vi skal lage et nytt produksjonsareal hvor vi skal produsere én meter kompostjord ovenpå per år. I stedet for å ta kontakt med oss og be om et møte så er det lettere å lage en innsigelse mot prosjektet. Dette lager masse problemer for oss, sier Tore D Carlsen til lokalavisen Smaalenenes Avis i sakens anledning.

Uforståelig
Til NAML-nytt forteller Carlsen at innsigelsen fra Statsforvalteren er helt uforståelig.

- Fra politisk hold har vi fått masse skryt for et svært godt gjennomarbeidet reguleringsforslag. Det ble også støttet av MDG, som anså jordfabrikken som et viktig klimatiltak, sier han.

I Statsforvalterens innsigelse heter det imidlertid at «det ikke foreligger et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å danne et helhetlig inntrykk av planforslagets konsekvenser for jord- og skogressursene. Vi fremmer derfor innsigelse til planforslaget. Innsigelsen begrunnes med at kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig til å vurdere virkningene av planen opp mot nasjonale føringer for jordvern.»

– Det er helt meningsløst at jordvernet skal hindre oss i å lage nettopp jord. Området er i dag et uthogd skogsområde uten dyrket mark, og det vi ønsker å få til her er et produksjonsområde for jord hvor vi vil forske fram og utvikle nye jordtyper for blågrønne byer. Både regionalt og nasjonalt er det et ekstremt mye større behov for dette enn for vern av uthogde skogsområder, poengterer han.

 

IMG_5606.jpg

 

Sirkulærøkonomi og bærekraft i praksis
Daglig leder Stein Wikholm hos Anleggsgartnermester Wikholm AS i Bergen gir Tore D Carlsen sin fulle støtte.

- Det Tore D her prøver å få til er sirkulærøkonomi og bærekraft i praksis, og det er rart hvis den viktigste oppgaven til det offentlige skal være å hindre slike initiativ. Når vi skal bygge om byene våre til å tåle både tørkeperioder og ekstremnedbør trenger vi nye jordtyper som både kan lagre vann, lede vann og gi gode vekstforhold for trærne, og hos oss har vi blant annet brukt jord fra NorgesJord i tilknytning til Bybanen. Dette er ikke et produkt som lager seg selv. Som bransje er vi avhengig av at noen påtar seg å lage de rette blandingene, og at det offentlige tilrettelegger for en slik produksjon.

- Tore D har et brennende engasjement for jord, men det hjelper lite om han ikke også har tilstrekkelig med arealer til å produsere jorden byene våre trenger. I mitt hode er alt ved dette prosjektet riktig, og jeg håper at Statsforvalteren ramler ned på en motsatt konklusjon av det som hittil er signalisert når de får tenkt seg litt om, sier han.

Helt i tråd med det grønne skiftet
Også anleggsgartnermester og fagansvarlig Bjørn Aakerholt i NAML støtter Tore D Carlsen i denne saken.

- NorgesJord omskaper hageavfall til nye arbeidsplasser og til jord som storbyene trenger for å kunne ta unna overvann. Dette er helt i tråd med det grønne skiftet, og helt i tråd med tankegangen som er rådende på tvers av hele bransjen vår. Vi trenger ildsjeler som Tore D Carlsen, og ikke minst trenger vi produktene han har utviklet.

- Kompostering og mellomlagring av jordfraksjoner er arealkrevende. Fordelen med den nære tilknytningen til den øvrige næringsvirksomheten til Tore D Carlsen vil være kort persontransport, nærhet til kompetanse og gode muligheter for vekseldrift, slår han fast.

 

Bilde6-1024x534.jpeg